၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပL1

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၈
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားကိုယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ပညာေရး၀န္ႀကီဌာနရံုးအမွတ္ ( ၂၁)၌က်င္းပသည္။
အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင္႔ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ အမိ်ဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံယူနက္စကို အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕၊ျမန္မာႏိုင္ငံနည္းပညာရွင္အဖြဲ႕၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးညႊန္းတမ္းေကာ္မတီႏွင့္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီတို႔မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ွ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက “ အနာဂါတ္ေမွ်ာ္ေတြးစဥ္ဆက္ပညာေရးသီခ်င္း” ဂုဏ္ျပဳသီဆို၍ အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္သည္။
အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီနာယက ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကယေန႕သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကႀကီးမႉး၍အီရန္ႏိုင္ငံတီဟီရန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ကက်င္းပခဲသည့္စာမတတ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ား၏ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာကြန္ဖရင့္(World Conference of Ministers on the Eradication of Illiteracy)က စတင္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ကိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္းျပဳလုပ္လၽွက္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားကိုႏွစ္စဥ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာစာတတ္ေျမာက္ေရး(အသုံးလုံး)လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေခတ္အဆက္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။ထိုသို႕ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ေအာင္ျမင္မႈအေပၚယူနက္စကိုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမိုဟာမက္ရီဇာပါလာဗီဆုႏွင့္ႏိုမာဆုတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ခဲဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္၁၉၇၁ခုႏွစ္ႏွင့္၁၉၈၃ခုႏွစ္တို႔တြင္ဆုမ်ားလက္ခံရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္ထိုင္းႏိုင္ငံ ဂၽြန္တီယံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ကမၻာ့ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားညီလာခံကခ်မွတ္ခဲ့သည့္လူတိုင္းအတြက္ပညာေရး(Education For All- EFA) အစီအစဥ္ ႏွင့္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ဆီနီေဂါႏိုင္ငံဒါကာၿမိဳ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ကမၻာ့ပညာေရးဝန္ႀကီးမ်ားညီလာခံကခ်မွတ္ခဲ့သည့္ “လူတိုင္းအတြက္ပညာေရးဒါကာလုပ္ငန္းအၫႊန္းေဘာင္
”(Education For All – EFADarkerFramework)တို႕ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊၂၀၁၅ခုႏွစ္ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံအင္ခၽြန္းၿမိတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ညီလာခံမွခ်မွတ္ထားေသာကမၻာလုံးဆိုင္ရာေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားထဲမွ ပညာေရးဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ အမွတ္စဥ္၄ (Sustainable Development Goal- SDG4)၏ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ (၇)ခ်က္တြင္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ”၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္လူငယ္မ်ားအားလုံးႏွင့္အ႐ြယ္ေရာက္သူမ်ားေက်ာင္းပညာေရးျဖင့္ အဓိကထား၍ (အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ)အေရး၊အဖတ္ႏွင့္အတြက္အခ်က္တတ္ေျမာက္ေစရန္″ဆိုသည့္စာတတ္ေျမာက္ေရးေမၽွာ္မွန္းခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကအဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ခံခဲ့ေသာသန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲပါ အစီရင္ခံစာအရအသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေက်ာင္းလံုး၀မေနခဲ့ ဘူးသျဖင့္စာမတတ္သူေပါင္း ၃ ဒသမ၅သန္းခန္႔ရွိေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအၫႊန္းကိန္းတိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းသည္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္အခန္းက႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အတြက္ ဉီးတည္ခ်က္ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “Literacy and Multilingualism ” ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ကမၻာ့အဆင့္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္စာတတ္ေျမာက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးက်ယ္ျပန္႔လာရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ရွိသည့္တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားအေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ “စာတတ္ေျမာက္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပျမႇင့္တင္စို႔”ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ပကတိအေျခအေနႏွင့္ေရာ၊ အခ်ိန္အခါနဲ႔ပါ ကိုက္ညီလ်က္ရွိၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကိုလည္းအေထာက္အပံ့ျပဳမည္ဟုယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊
ယင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၂၁တြင္တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာက႑တြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္မွာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ၾကားေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ရွိသည့္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂၄၈၈ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၇၆၆၇၃၁ဦးကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားသင္ ဆရာဆရာမေပါင္း ၂၀၁၉၉ ဉီး၊ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ Teaching Assistant ၁၁၇၁၈ဉီးတို႔က တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားတတ္ေျမာက္ေရးသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးထားပါေၾကာင္း၊
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္မတူကြဲျပားေသာဘာသာစကားမ်ားသင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အေျခခံက်ၿပီးအေရးႀကီးသည့္စာတတ္ေျမာက္ေရးျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ား၊နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးမိမိႏိုင္ငံေဒသႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ယူနက္စကိုကတိုက္တြန္းထားပါေၾကာင္း။သို႕မွသာစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပျမႇင့္တင္သင္ၾကားေရးတို႔တြင္ဟန္ခ်က္ညီစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယေန႔မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ပညာသင္ယူႏိုင္သည့္အေျခခံအခြင့္အလမ္းျဖစ္တဲ့ စာတတ္ေျမာက္ေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပအသီးသီး၏က႑ကိုတစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ႀကီးကတိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယေန႔ကမၻာ့ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတိုင္းအတြက္မၽွတသည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္၊ စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္အတူလူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊အသားေရာင္မခြဲျခားဘဲအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားညီတူညီမွ်ရရွိႏိုင္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားကိုလူမ်ိဳးအလိုက္ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးၾကရန္ ယခုႏွစ္ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ဦးတည္ခ်က္ေဆာင္ပုဒ္ Themeအျဖစ္ထုတ္ျပန္ထားပါေၾကာင္း။
ယခုႏွစ္ စာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ရဲ႕ Theme ျဖစ္တဲ့“Literacy and Multilingualism”“စာတတ္ေျမာက္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပျမႇင့္တင္စို႔”ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ ႏွင့္အညီႏိုင္ငံအတြင္းရွိတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးေဒသမ်ားတို႔တြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပသင္ၾကားေရးတို႔အတြက္ ယခုထက္ပိုမိုၿပီးသက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးတိုးခ်ဲ႕ပညာေပးျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္သြားရန္အေလးအနက္ထားတိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊
သို႕မွသာေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြင္းတြင္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစာေပတတ္ေျမာက္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးတို႔ကိုဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ၿပီးလူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ယခုႏွစ္ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အတြက္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ “Literacy and Multilingualism”“စာတတ္ေျမာက္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ တိုင္းရင္းသားဘာသာစာေပျမႇင့္တင္စို႔”ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္းအားလုံးကပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္က်န္းမာၿပီးအသိပညာျမင့္မားလာသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားေပၚထြန္းလာေရးကိုယခုထက္ပိုမိုျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါရန္တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မႈဗီဒီယိုမွတ္တမ္းကို ျပသသည္။
ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံယူနက္စကိုအမ်ိဳသားေကာ္မရွင္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ၾကည္ရႊင္ က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ယူနက္စကိုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ ဆိုင္ရာ Concept Noteေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကိုတိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ဖတ္ၾကားၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး ႏွင့္ ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕စည္းမ်ားဆုိင္ရာဥကၠ႒ဦးမင္းဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးခ်ိဳ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇယ္ေခါင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္းသန္းေအး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေရႊ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေငြ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦး၀မ္းလွ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးလဂန္ဇယ္ဂ်ံဳး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးစိုးျမင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္တစ္သက္တာပညာေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္၀င္းတို႕က ေက်ာင္းျပင္ပညာေရးအစီအစဥ္တြင္ တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႕ ျပန္လည္တက္ေရာက္ၿပီး၂၀၁၉ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုေအာင္ ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၃၂) ဦးအားဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ဆုေငြမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက“ တို႔အင္ တုိ႔အား “ သီခ်င္းျဖင့္ ေတးသရုပ္ေဖာ္ သီဆိုဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီနာယက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳေဖ်ာ္ေျဖတင္ ဆက္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ အခမ္းအနာသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ျပခန္းမ်ားကိုလွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။
L1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

l10

l11

l12

l13

l14

l15

l16

l17

l18

l19

l21

l22

l23

l24

l25

l26

l27

l28

l29

l30

l31

l32

l33

l34

l35

l36

l37

l38

l39

l40

l41

l43

l44

l45

l46

l47

l48

l49

l50

l51

l52

l53

l54

l55

l56

l57Bookmark the permalink.

Comments are closed.