အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် နဝမတန်း ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter(2) Elements, Compounds and Mixtures သင်ခန်းစာelementBookmark the permalink.

Comments are closed.