အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ဒသမတန်း ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (1) The Electronic Structure of Atoms, Periodic Table and Chemical Bonds သင်ခန်းစာelectronicBookmark the permalink.

Comments are closed.