အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် နဝမတန်း ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (2) Life and its Characteristics သင်ခန်းစာlife and its charaBookmark the permalink.

Comments are closed.