အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ဒသမတန်း(Grade – 11) ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (3) Transfer of Heat သင်ခန်းစာTransfer of heatBookmark the permalink.

Comments are closed.