အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် နဝမတန်း(Grade – 10) ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (1) Physics and Measurement သင်ခန်းစာphysics and measurementBookmark the permalink.

Comments are closed.