အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ဒသမတန်း(Grade – 11) ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (1) Workdone and Power သင်ခန်းစာwork done and powerBookmark the permalink.

Comments are closed.